Hodnocení zdravotní péče

Specializované reporty

Specializované reporty

centrum

Ukázky specializovaných reportů

Migrace pacientů

Místo primární léčby pacientů a postavení ZZ
ve spádové oblasti a v ČR, léčebná zátěž

Využití dat NOR; hodnocení léčebné zátěže a podílu ZZ na diagnostice, primární léčbě a dispenzarizaci po primární léčbě; postavení ZZ ve spádové oblasti a v ČR

Geografická a klinické
migrace za léčbou

Vlastní pacienti ZZ a pacienti migrující za léčbou do ZZ; využití interní databáze bydlišť pacientů daného ZZ - kompletní informace o geografické migraci

Léčebná zátěž ZZ s ohledem na migraci pacientů

Primární a následná protinádorová léčba pacientů v ZZ;
typologie pacientů s ohledem na jejich klinickou a geografickou migraci

Migrace pacientů po léčbě

Migrace pacientů po léčbě v ZZ s ohledem
na jejich aktuální stav; typologie pacientů

Centrová léčba v onkologii

Celkové přehledy centrové léčby

Využití dat ZZ; počty pacientů léčených centrovou léčbou,
celková zátěž, zátěž podle diagnóz a preparátů

Trendy zátěže centrovou léčbou

Využití dat ZZ; trendy incidence a prevalence centrové léčby v čase,
predikce trendů; celková zátěž; zátěž podle diagnóz a preparátů

Migrace pacientů s centrovou léčbou

Využití dat ZZ a dat NOR; migrace pacientů podle místa bydliště; vlastní
pacienti ZZ a pacienti migrující za léčbou do ZZ; migrace pacientů po léčbě

Validace dat o centrové léčbě

Využití dat ZZ a dat registrů ČOS; srovnání trendů nezávislých zdrojů dat o centrové léčbě v ZZ (administrativní data ZZ , data klinických registrů ČOS ) ; validace úplnosti dat

Typologie pacientů s centrovou léčbou

Využití dat ZZ a dat NOR; typologie pacientů s centrovou léčbou
(věk, pohlaví, fáze léčby, migrace za léčbou);
trendy v čase, srovnání s referenčními hodnotami

Podání přípravků centrové léčby u pacientů

Využití dat ZZ; pořadí podání přípravků centrové léčby u pacientů,
vývoj v čase, rozdíly mezi skupinami pacientů

Charakteristiky léčby jednotlivými preparáty

Využití dat registrů ČOS; linie léčby, dávkování, délka léčby,
stav léčby a důvody ukončení léčby, doba do progrese

Výsledky centrové léčby

Využití dat ZZ; celkové přežití pacientů s centrovou léčbou (včetně věkové standardizace), srovnání skupin pacientů, srovnání s referenčními hodnotami

Onkogynekologie

Celkové počty onkogynekologických pacientek

Využití dat NOR a dat ZZ; celková zátěž ZZ onkogynekologickými
pacientkami, trendy incidence a prevalence, změny v čase

Klinická a geografická migrace za léčbou

Využití dat NOR a dat ZZ; klinická migrace za léčbou (vlastní a migrující pacientky), geografická migrace podle bydliště pacienta

Léčebná zátěž primární léčbou
a postavení ZZ ve spádové oblasti a v ČR

Využití dat NOR; hodnocení primární léčebné zátěže a podílu ZZ na primární léčbě – celkem, podle modalit léčby, podle diagnóz;
postavení ZZ v ČR a ve spádové oblasti

Léčebná zátěž
podle klinických stadií

Využití dat NOR a dat ZZ; léčebná zátěž podle klinických stadií,
srovnání s populačními daty a s referenčním souborem zdravotnických zařízení (benchmarking)

Typologie pacientek ve srovnání s referencí

Využití dat ZZ a referenčního souboru centrálního úložiště dat; srovnání věku a migrace pacientek ZZ s referenčním souborem všech ZZ (benchmarking)

Výsledky léčby

Využití dat NOR; 1letá mortalita, 3leté a 5leté celkové a relativní přežití pacientek; celkové přežití dle diagnóz a podle stadií; hodnoty
standardizované podle věku a případně podle zastoupení stadií