Hodnocení zdravotní péče

datové zdroje

Datové zdroje

Data využitelná pro hodnocení zdravotní péče jsou v současnosti dostupná v celé řadě datových zdrojů postihujících různé aspekty této problematiky. Hlavním přínosem projektu je parametrické propojení těchto zdrojů do jednotného datového skladu umožňujícího synergií získaných informací odpovědět na komplexní otázky týkající se hodnocení zdravotní péče v ČR. Obecně je lze rozdělit do tří hlavních skupin:

Celonárodní databáze spadající pod NZIS a Státní statistickou službu

Úloha Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) je definována v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) v § 70 odst. 1 (platnost zákona od 1. dubna 2012). V kontextu projektu jde o řadu databází sloužících ke zpracování údajů o zdravotním stavu obyvatelstva se zaměřením na různé diagnostické skupiny, léčebné procedury nebo epidemiologická zjišťování.

Typickými příklady, již využitými v dosavadním průběhu projektu, jsou Národní onkologický registr a Databáze úmrtí. Národní onkologický registr (NOR) je strukturovaná databáze, do které musí být ze zákona povinně zaznamenán každý nově diagnostikovaný novotvar v ČR již od roku 1976. Tato epidemiologická databáze obsahuje základní klinické parametry, jako diagnózu a stadium, které rozhodují o prognóze pacienta i o schématu jeho léčby. Limitaci představuje to, že registr se zabývá pouze primární diagnostikou a léčbou. Každý záznam v NOR je v datovém skladu napojen na několik desítek číselníků (pro pohlaví, diagnózy, léčebné modality apod.). Mezi základní údaje patří základní informace o pacientovi (narození, bydliště, úmrtí), detailní údaje o diagnóze, rozsahu onemocnění (TNM a stadium), datum diagnózy, data zahájení léčebných modalit a jejich povaha, a také tzv. kontrolní hlášení (hlášení o stavu onemocnění a léčby pacienta v jedno- až několikaletých intervalech). Důležitou součástí hodnocení výsledků léčebné péče je znalost aktuálního stavu pacientů. Informaci o aktuálním stavu pacientů poskytuje Databáze úmrtí v České republice (evidence listů o prohlídce zemřelého); zaznamenána je informace o úmrtí, jeho datu a příčinách uvedených v Listu o prohlídce zemřelého. Je tak nenahraditelným plošným zdrojem informací nutných pro nezkreslené hodnocení výsledků léčebné péče v parametrech přežití.

Administrativní data nemocnic

Vzhledem k obtížnému přímému a jednotnému využití dat v nemocničních informačních systémech (NIS) jsou nejdostupnějším zdrojem administrativních dat výkazy plátcům zdravotní péče, tzv. k-dávky. Tyto výkazy jsou povinné, dostupné v nemocnici za několik let zpětně a zcela nezávislé na konkrétním NIS. Technicky vzato jsou k-dávky obyčejné textové soubory s definovanou strukturou, která je dána metodikou Všeobecné zdravotní pojišťovny. Tato struktura je ovšem proměnná v čase, s čímž je nutné počítat při jejich zpracování. V k-dávkách lze pro každého konkrétního pacienta nalézt zejména údaje o provedených výkonech a o podaných přípravcích v rámci hospitalizační i ambulantní péče.

K-dávky jsou v systému zpracovávány jako anonymizované; na základě databázových slovníků udržujících historii struktury k-dávek je provedena identifikace a extrakce jednotlivých strukturovaných položek. V zásadě lze konstatovat, že k-dávky popisují kompletně proces péče o konkrétního pacienta v daném zdravotnickém zařízení, byť spíše s ohledem na provozní stránku péče a se zanedbáním některých konkrétních detailů.

Klinická data v nemocničních informačních systémech (NIS) a výzkumných databázích

Nemocniční informační systémy (NIS) obsahují řadu cenných informací, jejich přímé a jednotné využití pro analýzy však bývá často problematické. Různé nemocnice bohužel provozují rozdílné NIS, které obvykle neobsahují data ve strukturované podobě. Výjimkou jsou například laboratorní systémy ukládající data o provedených vyšetřeních a jejich výsledky v parametrické formě a významně přispívající k popisu pacientů a postupu jejich léčby. Dalším využitelným zdrojem detailních klinických dat jsou výzkumné databáze zaměřené na sledování konkrétních diagnóz nebo léků v detailu nedostupném prostřednictvím národních databází nebo administrativních dat nemocnic.