Hodnocení zdravotní péče

I-COP edukaform

I-COP edukaform

Tato sekce obsahuje on-line reporting vybudovaný ve spolupráci se všemi zapojenými partnerskými zařízeními. Datová základna byla budována postupně v průběhu první poloviny realizace projektu.

http://edu.icop.cz

Autorský kolektiv: Dušek, L., Blaha M., Komenda M., Klika P., Mužík J., Schwarz D.


Projekt „Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech“ měl za cíl vytvořit kooperující síť zdravotnických zařízení, uvnitř které by docházelo ke vzájemnému předávání informací. Podařilo se vytvořit fungující infrastrukturu, která umožnila vzájemné sdílení zkušeností mezi centry. Vzájemná spolupráce má dvě základní roviny. První je rovina čistě technologická a představovala vybudování IT a databázové infrastruktury. Druhá rovina byla představována využitím této infrastruktury ke vzájemnému poučení a spočívala v organizaci lokálních i národních seminářů a také stáží pro Ph.D. studenty. Ve spolupráci s partnery se tedy podařilo vybudovat silnou datovou základnu, která je představována zejména decentralizovanými databázemi I-COPedu na půdě jednotlivých partnerů. Tyto lokální databáze jsou syceny daty z Národního onkologického registru dané nemocnice a z dat odevzdávaných nemocnicí plátcům zdravotní péče. Nedílnou součástí je také nastavení a realizace analytického edukačního reportingu nad těmito daty. Velkým přínosem je přísná standardizace jednotlivých analytických výstupů projektu, která umožňuje každému participujícímu zařízení porovnávat své výstupy s referenčními hodnotami a dává mu tak možnost poučit se ze svých výsledků a výsledků ostatních center. Samozřejmě v případě souhlasu zapojených center je možné vybudovanou datovou základnu I-COPedu využít i pro jejich vzájemné srovnání. Informace databáze I-COPedu lze snadno použít i pro podporu výzkumných publikací ve specifických oblastech péče nejen o onkologicky nemocné pacienty, jako je hodnocení nákladovosti či efektivity léčby.

Data zobrazovaná v reportingu mají pouze edukační charakter a v žádném případě se nejedná o reálná data ČR.