Hodnocení zdravotní péče

Použité datové podklady

Použité datové podklady

centrum

Spojená databáze

Každý z použitých datových zdrojů představuje velmi cenný zdroj informací, který však má své limity jak v informačním obsahu, tak v rozsahu. Zcela novou kvalitu a informační hodnotu však získáme spojením těchto datových zdrojů. Vzhledem k zákonným a legislativním omezením tato data nelze spojovat na celopopulační úrovni, každé zdravotnické zařízení má však právo tato data pro své pacienty získat (NOR, databáze úmrtí), nebo je přímo sama spravuje (k-dávky). Anonymizovaným spojením těchto datových zdrojů na úrovni zdravotnického zařízení tak získáváme naprosto jedinečný lokalizovaný zdroj informací o onkologické i jiné péči, který je základem projektu hodnocení zdravotní péče a jeho výstupů.


Popis datových zdrojů

Administrativní data nemocnic (k-dávky)

Nejčastěji používanými administrativními daty uvnitř zdravotnických zařízení jsou data nemocničních informačních systémů (NIS). Heterogenita datové struktury různých NIS a často značně komplikovaná dostupnost potřebných údajů však jejich využití značně limituje a v konečném důsledku znemožňuje použití standardizované metodiky při jejich využití. Dalším plošně využívaným typem administrativních dat jsou výkazy plátcům zdravotní péče, tzv. k-dávky. Základní výhodou těchto dat je jednotná struktura daná definovaným datovým rozhraním, dále dobrá dostupnost nezávislá na NIS a dostačující časový rozsah za několik let zpětně. Struktura těchto dat je dána metodikou Všeobecné zdravotní pojišťovny, obsahem k-dávek jsou především údaje o provedených výkonech a o podaných přípravcích v rámci hospitalizační i ambulantní péče u každého konkrétního pacienta. Tato data umožňují popis procesu péče o pacienta v daném zdravotnickém zařízení, i když spíše z provozní stránky léčebné péče a bez dostupnosti některých důležitých klinických detailů.

Data Národního onkologického registru (NOR)

Národní onkologický registr České republiky (NOR) je jednou ze základních součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) a jeho účelem je registrace všech onkologických onemocnění vyskytujících se v české populaci a periodické sledování jejich dalšího vývoje. Za provoz NOR, tj. shromažďování dat, jejich verifikaci, ukládání, ochranu a zpracování je zodpovědný Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Celopopulační standardizovaný sběr dat NOR je organizován již od roku 1976. Obsahem dat NOR jsou demografické údaje pacienta (věk, pohlaví, bydliště), detailní údaje o diagnóze onemocnění (kód onemocnění dle MKN10) včetně údajů o rozsahu (TNM a klinické stadium) a biologické povaze (morfologie, topografie) novotvaru, základní údaje o primární léčbě novotvaru a údaje o případném úmrtí pacienta včetně příčin úmrtí. V takovémto rozsahu představuje NOR naprosto unikátní a nenahraditelný zdroj populačních epidemiologických a základních klinických údajů v onkologii. Limitem těchto dat je velmi omezené a často neúplné sledování následné léčebné péče u onkologického pacienta, která je však často svým objemem významnější, než primární onkologická péče. Dalším limitem dat NOR je jisté zpoždění (cca 2 roky) v dostupnosti aktuálních dat, které je dáno časovou náročností a pracností kompletace úplných údajů. Tyto údaje je často nutné shromáždit a validovat z dokumentace pacienta vedené ve více zdravotnických zařízeních, a to až po dokončení primární léčebné péče po jednom roce od diagnózy.

Data o populační úmrtnosti (databáze úmrtí)

Důležitou součástí hodnocení výsledků léčebné péče je znalost aktuálního stavu pacientů. Tuto informaci poskytuje databáze úmrtí v České republice (evidence listů o prohlídce zemřelého). Tato databáze je spravována ÚZIS a poskytuje aktuální informace o úmrtí osob (pacientů) a o příčinách úmrtí uvedených v Listu o prohlídce zemřelého. Je tak nenahraditelným plošným zdrojem informací nutných pro nezkreslené hodnocení výsledků léčebné péče v parametrech přežití.