Hodnocení zdravotní péče

Standardizované reporty

Standardizované reporty

centrum
 

Ukázky standardizovaných reportů

Celkový přehled

Celkové počty dostupných záznamů

Využití dat NOR a ZZ; celkové počty pacientů
léčených v ZZ dostupné pro analýzy

Migrace za léčbou a typ léčby pacientů

Využití dat NOR a ZZ; celkové počty pacientů léčených v ZZ
podle migrace za léčbou do ZZ a typu léčby v ZZ

Počty záznamů podle dostupnosti v čase

Využití dat NOR a ZZ; celkové počty pacientů léčených v ZZ
v daném období s ohledem na dobu stanovení diagnózy

Migrace za léčbou a geografická migrace podle bydliště

Využití dat NOR a ZZ; celkové počty pacientů léčených v ZZ podle migrace
za léčbou do ZZ a podle místa bydliště pacientů

Léčebná zátěž

Celková zátěž podle typu léčby

Využití dat ZZ; typ léčby (protinádorová léčba,
dispenzarizace a jiná vyšetření) u pacientů ZZ

Trendy incidence pacientů

Využití dat ZZ; trendy incidence pacientů (nově léčení pacienti)
podle typu léčby a podle migrace za léčbou

Trendy prevalence pacientů

Využití dat ZZ; trendy prevalence pacientů (celkový objem léčby)
podle typu léčby a podle migrace za léčbou

Přehledy trendů léčebné zátěže

Využití dat ZZ; trendy incidence a prevalence pacientů
po letech podle diagnóz a podle typu léčby

Migrace pacientů za léčbou

Klinická migrace za léčbou

Využití dat NOR a ZZ; vlastní pacienti ZZ
a pacienti migrující za léčbou

Geografická migrace za léčbou

Využití dat NOR a ZZ; pacienti
podle místa bydliště

Vztah geografické a klinické migrace za léčbou

Využití dat NOR a ZZ; pacienti podle místa bydliště a podle migrace
za léčbou do ZZ (vlastní a migrující pacienti)

Typologie pacientů podle migrace za léčbou

Využití dat NOR a ZZ; typologie pacientů podle migrace za léčbou
(vlastní pacienti ZZ a migrující pacienti):
pohlaví, věk, zastoupení diagnóz

Léčebná zátěž ve srovnání s jinými ZZ

Celková zátěž primární léčbou a pozice ZZ v ČR

Využití dat NOR; hodnocení zátěže primární léčbou,
postavení ZZ v ČR ve srovnání s ostatními ZZ

Zátěž primární léčbou a pozice ZZ v ČR podle modalit

Využití dat NOR; hodnocení zátěže primární léčbou podle modalit,
postavení ZZ v ČR ve srovnání s ostatními ZZ

Pozice ZZ v léčbě pacientů ve spádové oblasti

Využití dat NOR a dat ZZ; hodnocení postavení ZZ
v léčbě pacientů ve spádové oblasti

Srovnání zastoupení stadií v ZZ s celkovou situací v ČR

Využití dat NOR; hodnocení léčebné zátěže ZZ podle pokročilosti
primárního onemocnění ve srovnání s ČR

Hodnocení výsledků léčby

Hodnoty Xletého přežití a mortality u jednotlivých diagnostických skupin jsou standardizovány podle věku pacientů a zastoupení klinických stadií. U specifických diagnostických skupin, kde nejsou definována stadia, jsou hodnoty standardizovány podle odpovídající rizikové stratifikace užívané v klinické praxi (např. u nádorů CNS je provedena standardizace podle morfologických typů a grade podle WHO klasifikace). Součástí hodnocení mortality a přežití je detailní popis použité metodiky.

Mortalita do 1 roku v ZZ ve srovnání s ČR

Využití dat NOR; hodnocení 1leté mortality pacientů léčených v ZZ
ve srovnání s ČR; hodnoty standardizované
podle věku a zastoupení stadií

5leté přežití (celkové, relativní) v ZZ ve srovnání s ČR

Využití dat NOR; hodnocení 5letého celkového a relativního přežití pacientů
léčených v ZZ ve srovnání s ČR; hodnoty standardizované
podle věku a zastoupení stadií

Hodnocení 5letého přežití a mortality podle stadií

Využití dat NOR; hodnocení 1leté mortality a 5letého přežití pacientů
léčených v ZZ ve srovnání s ČR podle stadia onemocnění při diagnóze;
hodnoty standardizované podle věku