Hodnocení zdravotní péče

Sekce

Odborné sekce a řešené projekty

Hodnocení zdravotnických technologií

PET/CT-CZ(Q): Vybudování datové základny pro monitoring počtu a indikace vyšetření PET/CT v praxi klinických center ČR

http://pet-ct.hodnoceni-zdravotni-pece.cz

Projekt PET/CT-CZ(Q) si klade za cíl podložit exaktními a reprezentativními daty oblast plánování a optimalizace kapacit pro vyšetření pomocí PET/CT v regionech ČR. Cílem projektu je vytvořit dlouhodobě udržitelnou a snadno aktualizovanou datovou základnu hodnocení této oblasti medicíny. Mapování provedených vyšetření PET/CT, jejich indikace a validované predikce očekávatelných počtů vyšetření v budoucnosti mohou přinést racionální podklady pro plánování v této oblasti léčebné péče. Jelikož jsou vyšetření PET/CT dominantně indikována u onkologických pacientů, tvoří tato oblast hlavní část plánovaných analýz. Projekt však počítá se zpracováním klinických údajů od všech diagnostických skupin s indikací PET/CT vyšetření. Návrh projektu je založen na zpracování již získaných a existujících dat. Zejména jde o data Národního onkologického registru ČR jako populačního zdroje dat a dále o reprezentativní data klinické praxe generovaná zpracováním administrativních dat významných zdravotnických zařízení.

Hodnocení kvality a výsledků léčebné péče

Návrh indikátorů kvality léčebné péče

Využitelnost spojených dat projektů pro hodnocení kvality a výsledků léčebné péče jde napříč jednotlivými projekty, z nichž každý může přispět k návrhu jejich indikátorů. Typickým příkladem je hodnocení přežití pacientů, délky setrvání na léčbě, času do zahájení léčby a včasné dostupnosti péče nebo detailní rozbor nasazení a efektivity centrové léčby. Samostatnou kapitolou je pak hodnocení standardů léčby jako je dodržení posloupnosti a časové návaznosti léčebných kroků, dodržení náplně modalit léčby nebo výskyt komplikací léčby.

Analýzy vysoce specializované (centrové) péče

Rozbor onkologické léčebné zátěže ve zdravotnických zařízeních

Výstupy projektu charakterizují léčebnou zátěž zdravotnických zařízení zúčastněných v projektu onkologickými pacienty na základě spojených administrativních dat a údajů Národního onkologického registru. V přehledném reportu je analyzována struktura diagnóz pacientů, jejich základní demografické a klinické charakteristiky a trendový vývoj jejich incidence a prevalence. Zvláštní pozornost je věnována struktuře pacientů z pohledu jejich průchodu zdravotnickým zařízením v různých fázích léčby onemocnění a migraci mezi zdravotnickými zařízeními z pohledu geografického i klinického. Výsledky léčby jsou popsány pomocí analýzy přežití při současné standardizaci na věk, pohlaví a klinické stádium pacientů. Výsledky individálních zdravotnických zařízení jsou doplněny srovnáním s benchmarkovou databází KOC.

Onkologická zátěž zdravotnického zařízení vzhledem k jeho postavení ve spádové oblasti

Report rozšiřuje standardní rozbor onkologické zátěže zdravotnického zařízení o detailní rozbor jeho pozice ve spádové oblasti i v dalších regionech. Geografická i klinická migrace pacientů je analyzována z pohledu všech pacientů i jednotlivých diagnóz při zohlednění demografických a klinických charakteristik pacientů, je provedeno srovnání s benchmarkovou databází KOC a analýza trendů.

Rozbor centrové onkologické léčby a jejích výsledků

Report rozšiřuje standardní rozbor onkologické zátěže zdravotnického zařízení o detailní analýzu centrové léčby solidních nádorů i hematoonkologických malignit. Součástí výstupu je přehled molekul centrové onkologické léčby, jejich forma podání a datum dostupnosti, jednotlivá zdravotnická zařízení jsou charakterizována celkovými počty léčených pacientů dle onkologických onemocnění, incidencí a prevalencí léčených pacientů a jejich trendů v čase a predikcí počtu léčených pacientů pro další období. Léčení pacienti jsou popsáni svojí demografickou a klinickou typologií, migrací a výsledky své léčby z pohledu celkového přežití a setrvání na léčbě.

Epidemiologické analýzy a hodnocení populačních rizik

Prediktivní modely onkologické zátěže

Cílem prediktivních modelů je dospět k odhadům hlavních epidemiologických charakteristik nádorových onemocnění a ke spolehlivému odhadu počtu pacientů žijících v daném období a vyžadujících protinádorovou terapii. Podle podílu klinických stadií u žijících pacientů lze následně při znalosti možných scénářů léčby odhadnout i očekávané náklady. Základem pro predikce jsou populační epidemiologická data (Národní onkologický registr ČR, viz též www.svod.cz), dále demografická data ČR a registr zemřelých ČR. Populační predikce incidence a prevalence jsou korigovány pravděpodobnostními modely přežití a panelem expertů České onkologické společnosti ČLS JEP, což umožňuje spolehlivý odhad počtu pacientů, kteří v daném roce pravděpodobně absolvují určitou fázi protinádorové terapie. Predikce jsou dostupné pro celou populaci ČR a dále i pro jednotlivé regiony, resp. spádové oblasti komplexních onkologických center.

Validace dat Národního onkologického registru

Základem sledování epidemiologie zhoubných nádorů v ČR je Národní onkologický registr. NOR je jediný plošný zdroj dat informující o klinickém stadiu nádorového onemocnění v době diagnózy. Při detailním rozboru je nutné si uvědomit, že NOR je populační epidemiologický registr a obsahuje tedy všechny záznamy o zachycených novotvarech. Všechny tyto záznamy nemohou být úplné v diagnostických parametrech (klinické stadium nemoci, morfologická klasifikace), neboť tyto údaje není možné z objektivních důvodů stanovit (záznamy DCO, nálezy při pitvě, velmi časná úmrtí, odmítnutí péče pacientem, apod.). NOR umožňuje tyto objektivní důvody analyzovat a oddělit je od skutečně chybných a neúplných záznamů. Analýzy obsahu registru ukazují, že záznamy v něm obsažené jsou reprezentativní a kvalitní, což je velmi pozitivní z hlediska dalšího zpracování dat. Recentní data NOR tak obsahují pouze přibližně 3 % záznamů, kde není uvedeno klinické stadium a přitom tento fakt nelze objektivně zdůvodnit. Databáze NOR je tedy plně využitelná pro hodnocení epidemiologie zhoubných nádorů a kromě diagnostických údajů přináší cenné údaje o protinádorové léčbě, včetně zapojení jednotlivých léčebných modalit.

Epidemiologie dětských nádorů ČR

http://detskaonkologie.registry.cz/

Hlavním cílem projektu je vybudování informačního webového portálu, který bude věnován problematice dětské onkologie a který bude zacílen na odbornou veřejnost. Kromě on-line prezentace odborných sdělení je nedílnou součástí portálu interaktivní analytický reporting, který uživateli nabízí v grafické či tabelární podobě informace o aktuální epidemiologické situaci dětských onkologických onemocnění v ČR, léčebných postupech konkrétního onemocnění a dosahovaných výsledcích, dlouhodobém přežívání dětských onkologických pacientů a indikátorech kvality poskytované léčby.

Hodnocení populačního přežití onkologických pacientů

Sledování výsledků protinádorové péče je dnes nedílnou součástí moderní medicíny. Projekt hodnocení populačního přežití si klade za cíl představit datové a metodické zázemí pro hodnocení populačního přežití onkologických pacientů v ČR a doložit aplikovatelnost mezinárodně uznaných metodických postupů na datech českého Národního onkologického registru. Projekt dále prezentuje referenční hodnoty 5letého celkového a relativního přežití, které se stalo standardem populačních analýz v onkologii, pro hodnocení výsledků léčebné péče o onkologické pacienty v ČR a zpřehledňuje vývoj dosahovaných hodnot přežití od roku 1990. U vybraných onkologických diagnóz nabízí také srovnání přežití dosahovaného v ČR s mezinárodními daty.

Klinické studie a registry

HardRock

http://hardrock.registry.cz/

Projekt je koncipován jako retrospektivní sběr klinických dat v lokálně provozovaném databázovém systému, který splňuje požadavky na základní verzi elektronické zdravotnické dokumentace onkologického pacienta. Diagnostická skupina nádorů ORL byla vybrána cíleně, neboť představuje velkou zátěž KOC v Ostravě a její sledování je také aktuální s ohledem na poměrně vysokou incidenci a mortalitu v Moravskoslezském kraji. V parametrickém a logicky uspořádaném systému je sledována diagnostická identifikace onemocnění, základní sada prognostických faktorů, postup a výsledky léčby včetně detailního sledování komplikací a rizikových událostí. Cílovými parametry hodnocení jsou krátkodobé i dlouhodobé výsledky léčby pacientů s nádory hlavy a krku hodnocené standardními ukazateli dosažené léčebné odpovědi a přežití. Zvláštní důraz je kladen na hlavní léčebné modality, tedy chirurgii a radioterapii, a na komplikace, které jsou s nimi spojeny.

BRONK

Nemocniční registr onkologických pacientů BRONK se stal klíčovým prvkem návrhu řešení sběru dat o onkologicky nemocných pacientech FN Brno. Rozhraní do registru je realizováno webovou aplikací, kde hlavní komponentu tvoří ASP webové formuláře, které jsou analogií ke klasickým formulářům papírovým. V rámci aplikace BRONK je možné provádět přímé generování hlášení do Národního onkologického registru a to na základě již zadaných údajů.

Edukační projekty

Vzdělávací síť MEFANET

http://www.mefanet.cz

Jedním ze základních cílů vzdělávací sítě MEFANET je kontinuální podpora a rozvoj výuky medicínských oborů s využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Jako nástroj k tomuto cíli bylo pro sít MEFANET vyvinuto originální a jednotné řešení vzdělávacích webových portálů, které slouží společně s centrální bránou k nabízení a sdílení digitálního vzdělávacího obsahu. Díky tomu vzniká a neustále roste unikátní prostor pro spolupráci a sdílení zdrojů.