Hodnocení zdravotní péče

technické řešení

Technické řešení

Klíčovou součástí je technické řešení umožňující integraci spojených dat národních databází a administrativních dat zdravotnických zařízení do jednoho funkčního datového skladu a následné vytěžování těchto dat. Spojená databáze tedy představuje místo, kde se, v případě zaměření na onkologii, potkávají administrativní záznamy konkrétního onkologického pacienta daného zdravotnického zařízení s jeho záznamem v Národním onkologickém registru a Registru zemřelých. Jednotlivé databáze jsou budovány v úzké součinnosti s IT odděleními jednotlivých partnerů, kteří podle dané metodiky provádějí zpracování svých dat z nemocničních informačních systémů (NIS) a předávají je do databáze.

Prakticky se jedná o databázi realizovanou v MySQL, do jejíž první databázové vrstvy jsou nejdříve načteny datové zdroje daného zdravotnického zařízení. Následně je generována druhá vrstva, která provádí spojení těchto záznamů a zejména transformaci vedoucí k identifikaci ucelených léčebných úseků onkologického pacienta. Tímto spojením je možné rozeznat a popsat nejen primární péči o onkologicky nemocné, ale je možné se věnovat i analýze relapsů či progresí onkologického onemocnění v jeho pozdějších fázích. Nedílnou úlohou vytvořené spojené databáze je její využití jako datového zdroje pro řadu pokročilých analytických výstupů.

Při návrhu a realizaci aplikace je kladen důraz na standardizaci jednotlivých shromažďovaných parametrů. V koncepci databáze a aplikace tedy v maximální možné míře respektujeme již definované standardy, zejména Datový standard MZ ČR DS 04.07.02 (http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/). Mezi používané standardní číselníky patří zejména číselníky zahrnuté do standardu DASTA na základě parametrické struktury registrů spravovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR a dále také definicí realizovaných Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Jako příklady mohou být mimo uvedeny zejména:

  • Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10,
  • Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii MKN-O-3,
  • TNM klasifikace zhoubných novotvarů v. 7,
  • a řada dalších.

Respektování číselníků definovaných standardem DASTA umožní zachování interoperability systému s dalšími systémy elektronického zdravotnictví ČR.

Nad datovým skladem jsou vybudovány na základě potřeb cílové skupiny analytické nástroje, které jsou koncipovány jako intranetové webové aplikace provozované za bezpečnostními branami každého partnerského zdravotnického zařízení; výstupy jsou realizovány nad daty jednotlivých partnerů. Webové aplikace umožní lékařům snadný přístup k reportům bez nutnosti instalace jakéhokoli dalšího softwaru do jejich počítače. Výhodou je zcela jistě i dostupnost takto navrhované aplikace odkudkoli, resp. v souladu s bezpečnostní politikou každého zařízení.

Vývoj náplně aplikace probíhá a bude probíhat v součinnosti s jednotlivými zapojenými partnerskými centry. Aplikace je koncipována jako sada standardizovaných předdefinovaných reportů, které umožňují zobrazit základní epidemiologické trendy, porovnat pacienty daného zdravotnického zařízení s referenčními hodnotami ČR či regionu, a to vždy pro skupinu pacientů, která může být omezena sadou dynamických filtrů. Tyto filtry umožňují přesně zvolit analyzovanou skupinu pacientů a zobrazit pro ni požadovaný report. Celá aplikace je realizována za použití moderních technologií tak, aby byla uživatelsky co nejpříjemnější. Cílem navrhovaných aplikací je využít v maximální míře dostupná administrativní data nemocnic pro zmapování procesu péče o onkologicky nemocné pacienty. Popis tohoto procesu ve spojení s klinickými parametrickými údaji z NOR přináší zcela nový datový zdroj a nový pohled do dat o léčbě onkologicky nemocných.

Nicméně je třeba významně podotknout, že ač je pilotní zpracování realizováno nad onkologickými daty, principiálně představuje vybudované datové zázemí zdroj dat pro analýzy směřující do jakékoli oblasti nemocniční péče. Ve spojení s dalšími parametrickými národními zdroji NZIS, které dokáží významně posílit klinickou výpovědní hodnotu, je propojení těchto dat východiskem pro možné hodnocení kvality a efektivity péče.